Skuldsanering mm

Det finns mångasätt att bli av med skulder. Skuldsanering är ett sätt.

Uppgörelser/Ackordsuppgörelse.

Det är även vanligt att det görs en uppgörelse med t ex ett inkassobolag om att betala viss del av skulden och att resterande del avskrivs om avbetalningarna sköts till fullo. Om man avtalar om ackord med t ex ett inkassobolag dras skulden tillbaks från Kronofogden. Det gäller dock att sköta den uppgörelse om betalning som gjorts för att skulden inte skall väckas åter hos Kronofogden.

Rekonstruktion.

Rekonstruktion är ett sätt för ett företag att få tid på sig att konsolidera sina ställningar och avyttra tillgångar för att kunna betala så mycket som möjligt av skulderna. Rekonstruktion ansöker man om hos tingsrätten som tillsätter en rekonstruktör och även fastställer en procentsats som föreslås kunna vara det företaget klarar av att betala av den totala skuldsumman. ( se ovan om Ackord). Under den tid företagsrekonstruktionen pågår får utmätning inte ske. Undantaget från förbudet är utmätning för en fordran avseende underhållsbidrag eller om borgenären som säkerhet för sin fordran har panträtt eller så kallad retentionsrätt*. (*någons tillfälliga besittning av annas egendom, t ex hyresgästs möbler).