Vad är personlig konkurs

Konkurs innebär att en fysisk person eller ett företag på lång sikt inte har en medel stora nog att betala sina skulder ens genom utmätning. Företag upphör helt att existera vid konkurs, men fysiska personer upphör ju inte att existera.

Personlig konkurs är ganska ovanligt. Personlig konkurs innebär inte att skulderna försvinner, inte heller betalningsskyldigheten för dem. Det är vanligare att fysiska personer ansöker om skuldsanering.

Vad händer vid en personlig konkurs?

Ansökan om konkurs görs antingen av dig eller någon av dina borgenärer (2 kap 1 § KonkL). Man behöver bevisa att du är insolvent. Man utgår från att konkursansökan godtas om domstolen inte har några skäl att tvivla på din situation (2 kap 7-8 §§ KonkL). Du har under hela konkursen upplysningsplikt och närvaroplikt (6 kap 2 § KonkL).

Verkningarna av en konkurs är att du inte längre får råda över egendom som tillhör konkursboet. Detta görs istället av en konkursförvaltare. Vad som ingår i konkursboet är sådan egendom som kan utmätas (3 kap 3 § KonkL). Vad som inte kan utmätas framgår av 5 kap utsökningsbalken. Dessa ägodelar som kallas beneficium ingår inte i konkursen. Men om du till exempel givit gåvor till närstående nyligen kan dessa under vissa omständigheter återvinnas av konkursförvaltaren och ingå i konkursen (4 kap KonkL).

Du får inte heller åta dig några förbindelser som kan göras gällande i konkursen. Du förlorar din rättsliga handlingsförmåga och kan inte ingå några avtal eller bedriva näringsverksamhet (3 kap 1 § KonkL). (Se stycket om näringsverksamhet ovan).

Kontanta medel som samlas in vid försäljning (8 kap KonkL) av egendom ska fördelas. I första hand går de till konkurskostnader (14 kap KonkL). Efter det går de till de skulder som konkursförvaltaren ådragit konkursboet, t ex elkostnad i en fastighet för att fastigheten vid föräljning skall vara intakt, (s k Massaskuld), samt till dina borgenärer (11 kap 1 § KonkL)

Under en personlig konkurs har du automatsikt näringsförbud fram tills dess att konkursen upphört. 

Under konkurs kan du fortsätta att arbeta som tidigare samt ta uppdrag som innebär tjänsteinkomster samt även utföra arbeten mot klient men med Frilansfinans som arbetsgivare. Avtal med Frilansfinans är tillåtna då dessa är att likna vid anställningsavtal. (Läs mer om Frilansfinans under den rubriken).