Från Skatteverkets hemsida.

Näringsförbudets innebörd

Ett näringsförbud som har meddelats i Sverige gäller bara i Sverige. Det innebär att den som har meddelats ett svenskt näringsförbud i princip är oförhindrad att driva näringsverksamhet i ett annat land. Det gäller även om verksamheten helt eller delvis riktas mot en svensk marknad, så länge verksamheten inte drivs på ett sådant sätt att den ska anses vara bedriven i Sverige (prop. 1995/96:98 s. 16).

 

En grundläggande princip i svensk rätt är att var och en har rätt att bedriva näringsverksamhet. Näringsfriheten är skyddad i grundlagen. Begränsningar i rätten att driva näring eller utöva ett yrke får införas endast för att skydda angelägna allmänna intressen (2 kap. 17 § kungörelse [1974:152] om beslutad ny regeringsform). Näringsförbud är den mest ingripande inskränkningen, då förbudet i princip innebär att näringsidkaren måste upphöra att bedriva eller ta del i näringsverksamhet under viss tid

Andra rättigheter som är skyddade av grundlagen, t. ex. yttrandefrihet, mötesfrihet eller tryckfrihet, påverkas inte av ett näringsförbud. Exempelvis får en enskild näringsidkare som har näringsförbud driva tryckeri, teater, sälja tidningar och böcker eller arbeta som författare (14 § lagen [2014:836] om näringsförbud och prop. 2013/14:215 s 97 jämfört med prop. 1985/86:126 s 166).

Lagen om näringsförbud innehåller en uppräkning av vad den som har näringsförbud inte får göra (11 § lagen [2014:836] om näringsförbud). Den som har näringsförbud är bland annat förhindrad att

  • driva näringsverksamhet, exempelvis driva ett företag

  • faktiskt utöva ledningen av en näringsverksamhet

  • vara bolagsman i ett annat handelsbolag än ett kommanditbolag eller komplementär i ett kommanditbolag

  • ha styrelseuppdrag

  • vara firmatecknare

  • ha röstmajoritet i ett aktiebolag

  • ha fullmakt att företräda en enskild näringsidkare eller en juridisk person, med undantag för ställningsfullmakt

  • vara anställd eller ta emot återkommande uppdrag i en näringsverksamhet som drivs av en närstående

  • vara anställd eller ta emot återkommande uppdrag i den näringsverksamhet näringsförbudet gäller.

Domstolen kan meddela vissa undantag i näringsförbudet (35 § lagen [2014:836] om näringsförbud).

 

Om du inte uppfyller kravet som Skatteverket ställer för att det skall var att anse som näringsverksamhet, se nedan om tjänsteinkomst.

 

Tjänsteinkomst.

För dig som är anställd betalar arbetsgivaren socialavgifterna för dig i form av arbetsgivaravgifter.

Undantagsvis är du själv skyldig att betala socialavgifter (egenavgifter), trots att inkomsten skattemässigt är att se som inkomst av tjänst och inte som näringsverksamhet.

Det kan bland annat gälla inkomster från självständig verksamhet som inte är näringsverksamhet, till exempel inkomst av hobby och vissa internetinkomster.. Det kan också gälla ersättning från privatpersoner i vissa fall om ersättningen understiger 10 000 kronor under året.

Du deklarerar inkomst av tjänst där egenavgifter ska betalas på deklarationsbilaga T1 (SKV 2050) och hobby, internetinkomster med mera på T2 (SKV 2051). Alternativt kan du vända dig till Frilansfinans, (se nedan rubrik, "Frilansfinans").

 

Gå till fliken här under för att läsa vad Kronofogden skriver på hemsidan gällande näringsförbud.

(Kronofogden är övervakande myndighet när det gäller personer med näringsförbud)