Definition av näringsverksamhet enligt Skatteverket.

 

För att överträda beslut om näringsförbud krävs att man i någon form bedrivit näringsverksamhet. Enligt Skatteverkets hemsida ställs det tre krav för att det skall vara näringsverksamhet;

Självständighet, Vinstsyfte, Varaktighet.

Alla tre kraven skall vara uppfyllda för att det skall vara frågan om näringsverksamhet.

 

  • Med självständighet menas att uppdragstagaren inte är knuten till uppdragsgivaren i anställningsliknande förhållande så som t ex att uppdragstagaren har enbart en uppdragsgivare eller att uppdragen är så många och så omfattande att det är ett anställningsliknande förhållande.

 

  • Med vinstsyfte menas att verksamheten åtminstone på sikt beräknas ge vinst.

 

  • Med varaktighet menas regelbunden och varaktig verksamhet. Några få enstaka uppdrag räknas inte som näringsverksamhet utan skall istället anses som tjänsteinkomst.

 

Om inte alla tre kriterierna för näringsverksamhet är uppfyllda är det inte frågan om näringsverksamhet utan istället tjänsteinkomst och den verksamma skall själv beskatta sina inkomster.

 

För inkomster från självständig verksamhet som inte är näringsverksamhet, så som t ex inkomster som understiger 10.000 kr, skall man betala sina egenavgifter själv enligt Skatteverket. Deklaration för detta sker på blankett T 1.

Enligt Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten får den som har näringsförbud inte ha röstmajoritet i ett aktiebolag.

Över lagen som reglerar näringsförbud står grundlagen med Tryckfrihetsförordningen samt Yttrandefrihetsgrundlagen.

Enligt Skatteverket är det några branscher och yrken/sysselsättningar som du kan vara verksam i utan att det bryter mot näringsförbud. Observera att du själv måste deklarera på blankett T1 de tjänsteinkomster som omfattas av nedanstående exempel.

Exempelvis får en enskild näringsidkare som har näringsförbud driva tryckeri, teater, sälja tidningar och böcker eller arbeta som författare (14 § lagen [2014:836] om näringsförbud och prop. 2013/14:215 s 97jämfört med prop. 1985/86:126 s 166).

Någon begränsning av inkomsternas storlek anges inte i lagen. Således kan en person som driver ett tryckeri och skriver böcker fortsätta att göra detta trots att denne har ett näringsförbud.

Läs mer under fliken "Skatteverket"

Vill du veta mer och diskutera ovanstående är du välkommen att ta kontakt med oss genom kontaktformuläret som du finner på denna hemsida.